• bittersweetsoul
 • annik
 • poem-orgy
 • peper
 • oopsiak
 • littledarling
 • sofaggot
 • Carrere
 • sober
 • StaLova
 • vanite
 • bruxa
 • bzdurnik
 • paradisecity
 • NeverLoseHope
 • martynkowa
 • eithertalkativeorshy
 • pomsa
 • kwiatczis
 • przedmaranczowydyziak
 • meganeotoko
 • Dysharmonia
 • stfun84
 • aggape
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

4564 9c2a 390
Reposted fromtfu tfu viajrb jrb
2989 29ec 390
Reposted fromsohryu sohryu viajrb jrb
6082 579e 390

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viaKane1337 Kane1337
0222 930f 390
Reposted fromsimplebadger simplebadger viabruisedlee bruisedlee
1832 3ae2 390
Reposted fromsnuggle snuggle viabruisedlee bruisedlee
3292 117e 390
Reposted fromtgs tgs viaargasek argasek
4195 634c 390
Reposted fromTamahl Tamahl viavimes vimes
4009 e6c2 390
Reposted fromgruetze gruetze viagreens greens
3594 4d23 390
Reposted frompiehus piehus viapatrzpodnogi patrzpodnogi
4261 4dc1 390
Reposted frompunisher punisher viatentego tentego
Reposted fromDennkost Dennkost viaHanoi Hanoi
2291 3fe0 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHanoi Hanoi
3942 3ae4 390
Reposted fromtichga tichga viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
0356 80d3 390
Metric
Reposted fromvolldost volldost viazombiekrasko zombiekrasko
2320 a55a 390
Reposted fromfungi fungi vialarwyastralne larwyastralne
Reposted fromFlau Flau vianiee niee
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaalwaysleave alwaysleave
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaalwaysleave alwaysleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl