• annik
 • poem-orgy
 • peper
 • oopsiak
 • littledarling
 • sofaggot
 • Carrere
 • sober
 • StaLova
 • vanite
 • bruxa
 • bzdurnik
 • paradisecity
 • NeverLoseHope
 • martynkowa
 • eithertalkativeorshy
 • pomsa
 • kwiatczis
 • przedmaranczowydyziak
 • meganeotoko
 • Dysharmonia
 • stfun84
 • aggape
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Reposted fromgaf gaf vianiedoskonalosc niedoskonalosc
7780 a704
Reposted fromgreensky greensky viasiostra siostra
3648 233a 390
Reposted fromstarswirl starswirl viagordin gordin
4179 0f4d 390
Reposted fromtichga tichga
2833 36f1 390
Reposted fromkaiee kaiee viatchort tchort
8410 256c 390
Reposted fromsohryu sohryu viatchort tchort
8246 47b4 390

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viaminna minna
Reposted fromFlau Flau viashitsuri shitsuri
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
8264 d16b 390

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
2365 1382 390
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viapannakies pannakies
Coraz śmielej wtulasz się.
I coraz śmielej szepczesz.
— Medellin
Reposted fromspokodama spokodama viapannakies pannakies
6014 2972 390
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl